Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Artikel 1.1.
Skydive Hilversum, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 40517917.
Artikel 1.2.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die goederen of diensten van Skydive Hilversum betrekt of wenst te betrekken en waarmee Skydive Hilversum een daartoe strekkende overeenkomst heeft gesloten, althans aan wie Skydive Hilversum een aanbieding tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst heeft gedaan.
Artikel 1.3.
Levering: zowel de levering van goederen als het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 2.1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Skydive Hilversum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 2.2.
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
Artikel 2.3.
Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing, indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2.4.
Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de toekomstige rechtsverhouding tussen partijen, tenzij de algemene voorwaarden alsdan zijn aangepast, in welk geval de aangepaste algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 3. Prijs en betaling

Artikel 3.1.
Alle, door Skydive Hilversum gehanteerde prijzen die op de Levering van de aangeboden goederen en/of diensten van toepassing zijn, worden door Skydive Hilversum voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst bekend gemaakt.
Artikel 3.2.
De prijzen zijn altijd inclusief BTW en overige, van overheidswege opgelegde heffingen.
Artikel 3.3.
Skydive Hilversum behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, ook na het sluiten van een overeenkomst, prijzen te verhogen ten gevolge van verhogingen van brandstof- en/of landingsprijzen.
Artikel 3.4.
Betaling van de prijs dient plaats te vinden voor de Levering.
Artikel 3.5.
Bij niet tijdige betaling behoudt Skydive Hilversum zich uitdrukkelijk het recht voor de overeengekomen en door haar te verrichten prestatie op te schorten, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buiten rechte te ontbinden. De Opdrachtgever blijft alsdan de overeengekomen prijs verschuldigd.
Artikel 3.6.
Indien de Opdrachtgever de overeengekomen prijs niet tijdig voldoet, behoudt Skydive Hilversum zich het recht voor wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, met in achtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Artikel 3.7.
Door de Opdrachtgever betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. Skydive Hilversum wijst de Opdrachtgever op de mogelijkheid om een reis- of annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

Artikel 4.1.
Opdrachtgever erkent door het aangaan van een overeenkomst met Skydive Hilversum uitdrukkelijk, dat hij/zij op de hoogte is van het feit dat parachutespringen en alle activiteiten die hiermee samenhangen, risico’s met zich kunnen meebrengen voor de gezondheid van Opdrachtgever en dat het schade aan goederen, lichamelijk letsel en de dood tot gevolg kan hebben.
Artikel 4.2.
Opdrachtgever vrijwaart Skydive Hilversum uitdrukkelijk voor de schade die hij/zij of enige derde lijdt ten gevolge van het parachutespringen, de hiermee samenhangende activiteiten en de koop of huur van materialen van Skydive Hilversum.
Artikel 4.3.
Indien Skydive Hilversum op grond van de wet toch aansprakelijk worden geacht voor eventuele schade zijdens de Opdrachtgever of derden, zal Skydive Hilversum alleen gehouden kunnen zijn directe schade te vergoeden. Vergoeding van eventuele vervolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 4.4.
De Skydive Hilversum is aangesloten bij de KNVvL, afdeling parachutespringen. Door de KNVvL is een wettelijke aansprakelijkheidspolis afgesloten, waarop Skydive Hilversum in voorkomend geval een beroep kan doen. De aansprakelijkheid van Skydive Hilversum is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. Op verzoek verstrekt Skydive Hilversum een afschrift van voornoemde polis. Het staat de Opdrachtgever te allen tijde vrij zich zelfstandig (bij) te verzekeren.

Artikel 5. Cursussen

Artikel 5.1
Het tijdschema voor de cursus wordt zo mogelijk twee weken voorafgaande aan de eerste cursusdag aan de Opdrachtgever medegedeeld.
Artikel 5.2.
Wanneer een cursusdag uitvalt wegens overmacht zijdens Skydive Hilversum, waaronder in deze ook uitdrukkelijk moet worden verstaan: stakingen, op veiligheidsoverwegingen berustende orders van de vliegtuigverhuurder, technische storingen, tijdelijke of definitieve sluiting van vliegveld Hilversum en overige, de veiligheid van de Opdrachtgever betreffende redenen (waaronder weersomstandigheden), is Skydive Hilversum nimmer aansprakelijk te houden en zal er geen enkele schadevergoeding in welke vorm dan ook aan de Opdrachtgever worden voldaan.
Artikel 5.3.
Skydive Hilversum zal de Opdrachtgever zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen om wegens de onder 5.2. genoemde redenen gemiste cursusdagen, binnen 12 maanden na de eerste cursusdag alsnog in te halen.
Artikel 5.4.
Gesloten overeenkomsten met betrekking tot cursussen zijn aan de persoon van de Opdrachtgever gebonden en derhalve niet overdraagbaar.
Artikel 5.5.
Opdrachtgever zal zich te allen tijde houden aan toepasselijke wettelijke voorschriften en alle instructies of aanwijzingen die door of namens de leiding of medewerkers van Skydive Hilversum aan hem/haar worden gegeven, opvolgen.
Artikel 5.6.
Skydive Hilversum behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever wegens dwingende redenen van verdere deelname van een cursus uit te sluiten. Dwingende redenen behelzen in ieder geval het niet voldoen aan hetgeen is opgenomen onder artikel 5.5., en het niet geschikt zijn van de Opdrachtgever voor het beoefenen van de valschermsport, zodat een onaanvaardbaar gevaar voor de Opdrachtgever zelf of anderen kan ontstaan, dit ter beoordeling van Skydive Hilversum.
Artikel 5.7.
Indien een cursus wegens de in artikel 5.6. genoemde dwingende redenen wordt beëindigd, kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op restitutie van reeds betaalde cursusgelden of op enigerlei vorm van schadevergoeding.
Artike; 5.8.
De cursus dient binnen 2 jaar na begin opleiding afgerond te zijn. De tegoeden van de opdrachtgever vervallen dan ook 2 jaar na het begin van de opleiding, de Opdrachtgever kan daarna geen aanspraak maken op resitutie van reeds betaalde cursusgelden.

Artikel 6. Tandemsprongen

Artikel 6.1.
Skydive Hilversum behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen te weigeren een overeenkomst te sluiten. Tandemsprongen kunnen niet worden gemaakt door personen, van wie het lichaamsgewicht hoger is dan 100 kilo.
Artikel 6.2.
Wanneer een tandemsprong uitvalt wegens overmacht zijdens Skydive Hilversum, waaronder in deze ook uitdrukkelijk moet worden verstaan: stakingen, op veiligheidsoverwegingen berustende orders van de vliegtuigverhuurder, technische storingen, en overige, de veiligheid van de Opdrachtgever betreffende redenen (waaronder weersomstandigheden), is Skydive Hilversum nimmer aansprakelijk te houden en zal er geen enkele schadevergoeding in welke vorm dan ook aan de Opdrachtgever worden voldaan.
Artikel 6.3.
Skydive Hilversum zal de Opdrachtgever zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen om wegens de onder 6.2. genoemde redenen gemiste tandemsprong, binnen 12 maanden na de hiervoor vastgelegde datum alsnog in te halen.
Artikel 6.4.
Gesloten overeenkomsten met betrekking tot tandemsprongen zijn aan de persoon van de Opdrachtgever gebonden en derhalve niet overdraagbaar.
Artikel 6.5.
Opdrachtgever zal zich te allen tijde houden aan toepasselijke wettelijke voorschriften en alle instructies of aanwijzingen die door of namens de leiding of medewerkers van Skydive Hilversum aan hem/haar worden gegeven, opvolgen.
Artikel 6.6.
Skydive Hilversum behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever wegens dwingende redenen van deelname van een tandemsprong uit te sluiten. Dwingende redenen behelzen in ieder geval het niet voldoen aan hetgeen is opgenomen onder artikel 6.5., en het niet geschikt zijn van de Opdrachtgever voor het beoefenen van de valschermsport, zodat een onaanvaardbaar gevaar voor de Opdrachtgever zelf of anderen kan ontstaan, dit ter beoordeling van Skydive Hilversum.
Artikel 6.7.
Indien een tandemsprong wegens de in artikel 6.6. genoemde dwingende redenen niet wordt uitgevoerd, kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op restitutie van reeds betaalde cursusgelden of op enigerlei vorm van schadevergoeding.

Artikel 7. Publiciteitsmateriaal/Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 7.1.
Intellectuele eigendomsrechten op foto’s, dvd’s of andere beelddragers, die door of in opdracht van Skydive Hilversum zijn gemaakt, blijven te allen tijde bi Skydive Hilversum. Skydive Hilversum heeft het recht deze te gebruiken, onder andere wegens publiciteitsdoeleinden, ook indien het beeld of portret van de Opdrachtgever hierop is opgenomen. Voor zover noodzakelijk, draagt de Opdrachtgever beeld- of portretrechten over aan Skydive Hilversum.

Artikel 8. Slotbepalingen

Artikel 8.1.
Op alle overeenkomsten aan aanbiedingen van Skydive Hilversum en op deze algemene voorwaarden de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.